Traduttore Traditore – מאיטלקית: ד"ר אריאל רטהאוז

יט תמוז התש"ע 1.7.10 ססדרת Traduttore Traditore – מפגשים עם מתרגמים. ממפגש עם ד"ר אריאל רטהאוז, המתרגם מעברית לאיטלקית ומאיטלקית לעברית, שירה ופרוזה כאחד. בבמהלך הערב האיר ד"ר רטהאוז את ייחודה של מלאכת התרגום הדו–כיווני, והקריא מבחר שירים משתי השפות.